Regulamin Czatu

Tło
Regulamin czatu

Drogi użytkowniku, witamy Cię serdecznie na czacie Radia Not For All. Szacunek do innych użytkowników oraz moderatorów to podstawowa zasada tego czatu. Czat jest platformą mającą na celu ułatwienie komunikacji między prezenterami i słuchaczami. Zawsze miej na uwadze fakt, że po drugiej stronie również siedzi osoba, a nie komputer. Mamy nadzieję, że Twój pobyt na tym czacie będzie czystą przyjemnością. Aby uniknąć nieporozumień prosimy Cię, abyś zapoznał się z poniższym regulaminem.

 

Treści zakazane

1. Zabrania się publikowania, przesyłania lub nadawania za pośrednictwem czatu treści (zarówno treści tekstowych, graficznych, audiowizualnych lub transmisji na żywo), które wprost lub pośrednio:
a) nawołują do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalają popełnienie takiego czynu,
b) obrażają uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
c) pomawiają inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
d) znieważają lub zniesławiają inne osoby, a także godzą w dobre imię tych osób,
e) propagują lub nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
f) naruszają prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
g) mają charakter bezprawny,
h) posiadają odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
i) posiadają charakter nieobyczajny, obsceniczny lub pornograficzny, w szczególności prezentują treści erotyczne lub pornograficzne z udziałem nieletnich,
j) propagują używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających i innych używek lub reklamują takie produkty,
k) prezentują dane osobowe,
l) zawierają jakiekolwiek treści reklamowe dotyczące działalności konkurencyjnej

Kary

1. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub podejmowania innych działań naruszających przepisy prawa lub zakłócających korzystanie z czatu przez innych Użytkowników Administrator jest uprawniony do stosowania wobec Użytkownika następujących kar:
a) kick (kop) – doraźne usunięcie z czatu za floodowanie, przeklinanie, reklamę lub obrażanie innych Użytkowników;
b) ban – zablokowanie Użytkownika w obrębie czatu, Pokoju lub w ramach całego Portalu za wyraźne niestosowanie się do postanowień Regulaminu i innych obowiązujących zasad, brak stosowania się do poleceń administratora lub wyznaczonych przez niego osób, niezaprzestanie dokonywania naruszeń pomimo uprzedniego zastosowania kary „kick”.
2. Ban nakładany jest na Użytkownika na czas określony lub na czas nieokreślony zgodnie z decyzją Administratora ze względu na wagę naruszeń dokonanych przez Użytkownika.
3. Nałożenie bana na czas nieokreślony w przypadku Użytkownika zarejestrowanego może skutkować usunięciem przez Administratora Konta użytkownika z Portalu.
4. Celem zapewnienia realizacji kary Administrator nakładając karę może dokonać blokady nazwy użytkownika lub możliwości korzystania z wybranych funkcjonalności Portalu dla urządzenia z określonym adresem IP, a powiązanych z Użytkownikiem dokonującym naruszeń.
5. Użytkownik zachowuje prawo do odwołania się od decyzji Administratora w przedmiocie nałożenia kary. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu bądź odrzuceniu odwołania Użytkownika podejmuje Administrator po ponownej analizie całokształtu sprawy.

0%